زمانبندی ثبت نام ( واحد گیری اولیه )

زمانبندی ثبت نام با تاخیر

زمانبندی ثبت نام (حذف و اضافه )

نکات مهم ثبت نام آموزشی

راهنمای ثبت نام اینترنتی

دستورالعمل ثبت نام و برنامه ریزی آموزشی

بخشنامه ها و آیین نامه دانشجویان

وب سایت معاونت آموزشی